Domov

Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny (SSSM) pri Slovenskej lekárskej spoločnosti vznikla 12.6.2014 zlúčením Sekcie spánkovej medicíny Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Sekcie pre štúdium porúch spánku Slovenskej neurologickej spoločnosti pri SLS.

SSSM združuje zdravotníckych pracovníkov zaoberajúcich sa v rovine teoretickej či klinickej, liečebno-preventívnej či edukačnej alebo výskumnej, problematikou fyziologických a patofyziologických procesov a chorobných jednotiek súvisiacich so spánkom. Ide predovšetkým o nasledovné syndrómy a nozologické jednotky: poruchy spánku (insomnia, hypersomnia, poruchy cirkadiánneho rytmu spánok-bdenie, parasomnie, poruchy pohybu asociované so spánkom) a spánkové poruchy dýchania (syndróm spánkového apnoe/hypopnoe obštrukčného, centrálneho, zmiešaného a komplexného typu, periodické dýchanie, syndróm alveolárnej hypoventilácie v spánku, syndróm hypoxémie v spánku, syndróm zvýšeného odporu horných dýchacích ciest, SIDS, ALTE),

Keďže problematika spánku má interdisciplinárny charakter, SSSM združuje zdravotníckych pracovníkov rôznych odborností, predovšetkým pneumoftizeológov, neurológov, internistov, otorinolaryngológov, pediatrov, ale aj iných odborností, ktorí sa zaujímajú o spánkovú medicínu.

Spánková medicína zaznamenáva v posledných dvoch desaťročiach výrazný medicínsky rozmach vo svete aj na Slovensku. Počas tohto obdobia vznikli na Slovensku viaceré spánkové laboratóriá vybavené kompletnou polysomnografickou a videopolysomnografickou diagnostickou technikou, so školeným personálom, ktoré slúžia na diagnostiku a liečbu porúch spánku a spánkových porúch dýchania. Bol zavedený systém akreditácie spánkových laboratórií, ktorý garantuje odbornú úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom spločnosti  je vytvárať podmienky  pre  rozvoj spánkovej medicíny na Slovensku, zvyšovať odborné znalosti jej členov, realizovať edukačné programy pre lekárov, stredný zdravotný personál, ale aj pre pacientov v rámci spánkovej medicíny.

 

MUDr. Imrich Mucska

Predseda SSSM